Privacidade

Privacidade

 

1.- Aviso e información legais.

O presente aviso e información legais (en diante, Aviso Legal) regula o uso do servizo de Internet ———– (en diante sitio web) que o Grupo de Estudos Audiovisuais (GI_1786) do departamento de Ciencias da Comunicación (Facultade de de Ciencias da Comunicación. Universidade de Santiago de Compostela) pon a disposición dos usuarios da Internet.

2.- Obxecto.

A través do Sitio web, o Grupo de Estudos Audiovisuais facilita aos usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos á súa disposición.

3.- Condicións de uso e aceptación.

O acceso e utilización do presente sitio web atribúe a condición de usuario, e implica por parte dos usuarios a plena aceptación das presentes condicións de uso, así como aquelas particulares que se establezan para determinados servizos que complementarán a estas, comprometéndose a utilizar o sitio web e os servizos de conformidade coa lei, o presente Aviso Legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, regulamentos e instrucións postos no seu coñecemento, así como a moral e os bos costumes xeralmente aceptados e a orde pública.

As páxinas ———————- poden ser visitadas libremente polos usuarios, excluíndo aquelas que se atopan en áreas pechadas, ou que esixen a inscrición nun rexistro de usuarios, o que implica a cumplimentación do correspondente rexistro de usuario, que se efectuará na forma expresamente indicada no propio servizo ou nas Condicións Particulares que o regulen.

O usuario absterase de utilizar calquera dos servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático (hacking) do grupo de Estudos Audiovisuais doutros usuarios ou de calquera usuario de Internet (hardware e software).

En particular, e a título meramente orientativo, non exhaustivo, o usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:

- de calquera forma sexa contrario, menosprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados internacionais e no resto da lexislación;

- induza, incite ou promova actuacións delitivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas, ou en xeral, contrarias á lei, á moral, e bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública;

- induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;

- incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delitivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública;

- induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor;

- induza ou incite a involucrarse en prácticas de perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico;

- sexa falso, ambiguo, inexacto, esaxerado ou extemporáneo, de forma que induza ou poida inducir a erro sobre o seu obxecto ou sobre as intencións ou propósitos do comunicante;

- atópese protexido por calquera dereito de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, sen que o usuario obteña previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar;

- viole os segredos empresariais de terceiros;

- sexa contrario ao dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas;

- de calquera xeito menoscabe o crédito do Grupo de Estudos Audiovisuais ou de terceiros;

- infrinxa a normativa sobre segredo das comunicacións;

- constitúa, no seu caso, publicidade ilícita, engañosa ou desleal e, en xeral, que constitúa competencia desleal;

- incorpore virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipos informáticos (hardware e software) do Grupo de Estudos Audiovisuais ou terceiros, ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados en devanditos equipos informáticos;

- provoque polas súas características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades no normal funcionamento do Servizo;

- conteña etiquetas HTML diferentes daquelas expresamente autorizadas polo Grupo de Estudos Audiovisuais.

O usuario comprométese a utilizar correctamente os contidos postos á súa disposición no sitio web, entendendo por estes, sen que esta enumeración teña carácter limitativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, de conformidade coa lei, o presente aviso legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, regulamentos, uso e instrucións posto no seu coñecemento, así como coa moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública, e en particular comprométese a absterse de:

- reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido;

- suprimir, manipular, ou de calquera outra forma alterar o copyright e demais datos identificativos da reserva de dereitos do Grupo de Estudos Audiovisuais ou dos seus titulares, das pegadas dixitais ou de calesqueira outros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento;

- obter, e ata intentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto, ou se indicaron a este efecto nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet.

4 .- Introdución de hiperenlaces.

Os usuarios, e todas aquelas persoas que teñan intención de establecer un hiperenlance entre a súa páxina web ou portal e o sitio web —————– deberán cumprir as seguintes condicións:

- O hiperenlace unicamente permitirá o acceso ao home page ou páxina de inicio do sitio web, pero non poderá reproducilas de ningún xeito;

- Non se creará un frame sobre as páxinas web do sitio web.

- Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre as páxinas web do sitio web e os Servizos fornecidos.

- Non se dará a entender por ningún modo que o Grupo de Estudos Audiovisuais autorizou o hiperenlace, ou que asumiu dalgún xeito os servizos ofrecidos ou postos a disposición desde a páxina web na que se establece o hiperenlace.

- A excepción feita daqueles signos que formen parte do mesmo hiperenlace, a páxina na que se estableza o hiperenlace non conterá ningún signo distintivo, dos recoñecidos pola Lexislación vixente, dos que sexa titular o Grupo de Estudos Audiovisuais salvo que sexa expresamente autorizado por este.

- A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá contidos contrarios a calesqueira dereitos de terceiros, nin conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral ou aos bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública.

5.- Propiedade Industrial e Intelectual.

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas comerciais, logotipos, arquivos de audio e vídeo, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos son propiedade do Grupo de Estudos Audiovisuais ou de terceiros, e atópanse protexidos polas leis españolas e internacionais sobre propiedade Industrial e Intelectual. Así mesmo, e sen prexuízo do anteriormente citado, o contido do sitio web ten a consideración de programa de ordenador e élle de aplicación toda a normativa española e comunitaria europea vixente na materia.

Polo feito do acceso que o usuario realiza ao sitio web non poden entenderse cedidos ao mesmo ningún dos dereitos de explotación que existan, ou poidan existir sobre devanditos usos máis aló dos estrictamente necesario para o correcto uso do sitio web.

6.- Limitación de responsabilidade.

O Grupo de Estudos Audiovisuais exclúe, con toda a extensión que permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse a:

- Presenza de virus, ou a presenza doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

- A transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos

- Falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos servizos, á defraudación da utilidade que os usuarios houberen podido atribuír ao sitio web e aos servizos, á falibilidade do sitio web e dos servizos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas web do sitio ou aquelas desde as que se prestan os servizos.

- O correcto funcionamento dos dispositivos técnicos de enlace ( tales como, entre outros, banners e botóns), directorios e ferramentas de procura que permitan aos usuarios acceder a sitios web pertencentes e / ou xestionados por terceiros. A instalación destes dispositivos técnicos ten por único obxecto facilitar aos usuarios, a procura e acceso á información, contidos e servizos dispoñibles en Internet.

- A calidade, licitude, fiabilidade e utilidade da información, contidos e servizos existentes nos sitios enlazados.

- A utilización dos servizos e dos contidos por parte dos usuarios, ou que poidan deberse á falta de veracidade, vixencia, exhaustividade e/ou autenticidade da información que os usuarios proporcionan a outros usuarios.

7.- Política de privacidade.

Os usos e regras que o Grupo de Estudos Audiovisuais segue en cumprimento da Lei Orgánica 15/99 de 13 de Decembro, Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal.

8.- Notificacións.

Todas as notificacións realizadas por un usuario ou terceiro ao Grupo de Estudos Audiovisuais consideraranse eficaces sempre que se dirixan a (introducir cargo), dalgunha das seguintes formas:

Envío por correo postal a Grupo de Estudos Audiovisuais, domicilio en Facultade de Ciencias da Comunicación, Avda. de Castelao, s/n, 15705, Santiago de Compostela

Envío por correo electrónico a estudosaudiovisuais.usc@gmail.com

Se a comunicación refírese á realización de actividades ilícitas ou á infracción de dereitos de propiedade industrial ou intelectual debe adxuntar documentación que acredite os feitos, así como declaración expresa da veracidade da mesma.

9.- Duración e suspensión dos servizos.

O Grupo de Estudos Audiovisuais resérvase a facultade de suspender os servizos cando o estime pertinente, e en particular a aqueles usuarios que infrinxan o establecido no presente aviso legal.

10.- Lexislación aplicable.

O presente aviso legal e todas as relacións que se establezan o Grupo de Estudos Audiovisuais rexeranse polo establecido na lexislación do Estado.

Deixa unha resposta